A 30 év feletti korcsoportba tartozó:
 1. 50 év feletti regisztrált álláskeresők.
 2. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető 30 év feletti korcsoportba tartozó álláskeresők, akik legfeljebb 3 hónapja léptek ki a közfoglalkoztatásból.
 3. Inaktívak, akik a 30 év feletti korcsoportba tartoznak.

A KSH meghatározása szerint gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a nem dolgozó tanulók, nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások (az idényen kívül három hónapot meghaladó távollét esetén), ha nem kerestek munkát.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül).
 • 30 év feletti pályakezdő álláskeresők.
 • 50 év felettiek.
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható- Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettnek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.).
 • Megváltozott munkaképességű személyek.
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

Az Együttműködési Megállapodást aláírók felelősséget éreznek Vas vármegye foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a vármegye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani.

Részt vesznek a Paktum Szervezet és a munkacsoportok munkájában.

Meg kell keresni a Paktum Irodát a paktum@vasmegye.hu e-mail címre írva és jelezni a csatlakozási szándékot. További információkkal a Paktum Iroda munkatársai segítik majd a folyamatot.

A Paktum program célkitűzései

 1. A vármegyei munkaerőpiac bővítése a helyi gazdaság szereplőinek megerősítésén keresztül.
 2. munkavállalói- és munkáltatói kompetenciafejlesztés, a célcsoportok képzése, a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességük támogatása.
 3. a célcsoportok igényeihez illeszkedő elhelyezkedés segítése, a mobilitás és helyben tartás kihívásainak kezelése.
 4. a szereplők együttműködésének erősítésével a partnerség alapú helyi gazdaságfejlesztés rendszerének megerősítése.

A Paktum a munkaerő-piaci szereplők megállapodásban rögzített összefogása azzal a céllal, hogy támogassa a vármegyei szintű foglalkoztatásösztönző folyamatokat, elősegítve ezzel a meglévő munkaerő helyben maradását, növelve a foglalkoztatás aktivitását, továbbá az inaktív réteg munkaerő-piacra történő integrálását.

A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat!

 

A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja, melyet a felek a munkaszerződésben határoznak meg. Erre vonatkozó megállapodás hiányában a munkaszerződés megkötését követő munkanapon kell a munkavállalót munkába állítani.

Munkáltató az lehet, aki jogképes.

 • Az, aki tizenhatodik életévét betöltötte vagy
 • Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. Azonban a tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges.
 • Bizonyos tevékenységek esetében azonban (melyek a külön jogszabályban meghatározott művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenységek) a tanköteles fiatal munkavállaló a gyámhatóság engedélye alapján fentiekben meghatározott feltételektől eltérően is) foglalkoztatható. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt

Megjegyzés: Ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött személy nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végez munkát arra Mtv 72/A paragrafusában meghatározottak vonatkoznak.