Aktualitások, Álláskeresőknek

Paktum kisokos: A felek kötelezettségei foglalkoztatási jogviszony esetén

Korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy miért is fontos, hogy legyen írásba foglalt munkaszerződésünk. Hiszen ez a dokumentum rögzíti a munkaviszony alapvető feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. De mik is ezek pontosan? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak? Mire terjed ki a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége? A következőkben ezekre a kérdésekre is választ adunk, illetve áttekintjük az alapvető kötelezettségeket, amelyek mind a munkáltatókra, mind pedig a munkavállalókra vonatkoznak.

 

A munkavállalók és munkáltatók közötti foglalkoztatási jogviszony számos jogi kötelezettséget von maga után. A munkaerőpiac sikeres működéséhez és a munkavállalók védelméhez elengedhetetlen, hogy mindkét fél tisztában legyen ezekkel az előírásokkal. Először nézzük meg, hogy a munkáltatók részéről mik is ezek pontosan.

A munkáltatók kötelezettségei

1. Munkaszerződés kötése:

Minden munkaviszony létrejöttét kötelezően írásban rögzíteni kell munkaszerződés formájában. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek személyes adatait, a munkakör leírását, a munkavégzés helyét és idejét, a munkabér összegét és a munkaidőre vonatkozó szabályokat. Ehhez kapcsolódóan a munkáltatónak a munkaszerződés megkötését követően tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötésétől számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót az alábbiakról: napi munkaidő, az alapbéren túli munkabér és az egyéb juttatások mértéke, munkabérről való elszámolás módja, a bérfizetés gya­korisága és a kifizetés napja, munkakörbe tartozó feladatok, a szabadság mértéke, a felmondás szabályai, ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint, hogy a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

2. Munkaadói bejelentések:

A munkáltatónak kötelessége bejelenteni az újonnan felvett munkavállalót a hatóságoknak. Ez magában foglalja a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási regisztrációt is. A bejelentésnek a munkaviszony kezdetét követően szoros határidőn belül, legkésőbb az első munkanap előtt vagy azt követően kell megtörténnie.

3. Foglalkoztatási kötelezettség:

Ez a munkáltató egyik alapvető kötelezettsége, amely a következő elemekből tevődik össze:

  • Munka megszervezése: A munkáltatónak biztosítania kell a szemé­lyi és tárgyi feltételeket, valamint a folyamatos munkavégzés felté­teleit.
  • Személyi feltételek: Minden munkakörben az annak megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállaló dolgozhat, az az alá-, fölérendeltségi viszonyoknak pedig egyértelműnek kell lenniük.
  • Tárgyi feltételek: A munkáltatónak meg kell határoznia a munkavégzés helyét és biztosítania kell az ehhez szükséges eszközöket.
  • A munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás: A munkavég­zés során  felmerülő feladatokról a munkavállalót tájékoz­tatni kell.
  • Megfelelő utasítások adása: A munkavégzésre irányuló utasításoknak egyértelműnek kell lenniük.
  • Az utasítások végrehajtásának ellenőrzése: Az utasítások teljesíté­sét és a munkavégzési szabályok betartását a munkáltatónak nem csupán joga, hanem kötelessége is ellenőrizni.
  • A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása: A munkáltatónak felelőssége a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme a munkahelyen. Ennek érdekében megfelelő munkavédelmi intézkedéseket kell bevezetnie, és a munkavállalókat oktatnia kell a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.

4. Munkabérek és járulékok kifizetése:

A munkáltatóknak rendszeresen, előre meghatározott időpontban kell kifizetniük a munkabért a munkavállalóknak. Ez Magyarországon általában havi rendszerességgel történik. Ezen kívül a munkáltatók felelősek a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) megfizetéséért is.

5. Munka- és pihenőidő betartása:

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalók munka- és pihenőideje megfeleljen a munka törvénykönyvében előírtaknak. Például a munkavállalók napi munkaideje általában 8 óra, és kötelező szünetet kell biztosítani számukra a munkaidő közepén.

A munkavállalók kötelezettségei:

1. Munkaköri feladatok:

A munkavállalók kötelesek teljesíteni a rájuk bízott munkaköri feladatokat a munkaszerződésben meghatározottak szerint, a munkáltató utasításainak megfelelően.

2. Lelkiismeretes munkavégzés:

A munkavállalóknak igyekezniük kell a rájuk bízott feladatokat lelkiismeretesen és szakszerűen elvégezni, és az elvárt minőségi követelményeknek megfelelni.

3. Rendelkezésre állás:

A munkavállalónak készen kell állnia arra, hogy a munkáltató által adott feladato­kat elvégezze.

4. Megfelelő magatartás:

A munkavállalók kötelesek megfelelő magatartást tanúsítani a munkahelyen, tiszteletben tartani a munkáltató és kollégáik jogait, valamint elkerülni a munkahelyi konfliktusokat.

5. Munkaidő betartása:

A munkavállalóknak is be kell tartaniuk a munkaidőt és a pihenőidőket, ettől abban az esetben térhetnek el, ha a munkáltatóval erről előzetesen egyeztettek.

6. Személyes munkavégzés:

A munkavállaló nem végeztetheti el a munkáját más személlyel, mert a munkakörébe tartozó feladatokat minden esetben köteles személyesen elvégezni. A munkavállaló helyettesítéséről is csak a munkáltató dönthet.

7. Előkészítő és befejező munkák elvégzése:

Ez az egyes esetekben szükséges munkavégzés előtti és utáni teendőket jelenti. Ilyen például egy műszakváltás esetén szükséges gépbeállítás.

8. Értesítés munkaképtelenségről:

Ha a munkavállaló munkaképtelenné válik, köteles erről a munkáltatót azonnal értesíteni, és igazolni az állapotát a megfelelő orvosi papírokkal.

9. Képzésen való részvétel: 

A munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátításához a munkáltató kötelezheti a munkavállalót, hogy az ál­tala meghatározott képzésen részt vegyen.

A fent felsorolt kötelezettségek betartása elengedhetetlen a harmonikus munkakapcsolatok és a törvényes foglalkoztatás fenntartása érdekében. Mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók felelőssége, hogy eleget tegyenek ezeknek a jogi előírásoknak.